1.    Virta-hankkeen toteutus

SoteDigin tietojohtamisen Virta-hankkeessa tuotetaan tietosisältöjä julkisen sote-palvelujen järjestäjän tarpeisiin. Hankkeessa mahdollistetaan alueiden johtaminen luotettavalla ja ajantasaisella tiedolla sekä toteutetaan sote-järjestäjän tietojohtamista tukevia organisaatioriippumattomia ja kansallisesti yhteneväisiä tietosisältöjä. Samalla varmistetaan, että alueiden oman palvelutuotannon operatiivinen johtaminen on mahdollista toteuttaa samaan malliin pohjautuen.

2.    Virta-hanke osana sote-uudistusta

Virta-hankkeessa SoteDigin ja alueiden yhteisenä tavoitteena on mahdollistaa alueiden johtaminen luotettavalla ja ajantasaisella tiedolla sekä parantaa organisaatioiden tietojohtamisen kyvykkyyttä. Alueellinen tietojohtamisen kehittäminen kytketään sosiaali- ja terveysministeriön (STM) käynnistämään Toivo-ohjelmaan ja SoteDigin Virta-hankkeeseen. Alue sitoutuu Toivo-ohjelman kehittämisyhteistyöhön, jossa luodaan ja käyttöönotetaan yhteisiä toimintamalleja ja määrittelyjä tiedolla johtamisen kehittämisen pohjaksi. Tavoitteena on mahdollisimman kattava tietojen yhdenmukaisuus ja alueiden vertailukelpoisuuden varmistaminen. Alueellisten hankkeiden koordinaatiota tapahtuu SoteDigin ja yhteistyöverkoston kautta ja tietojärjestelmäratkaisujen osalta tavoitellaan yhteishankintoja. Alueiden tietojohtamisen kehittämistyötä tuetaan STM:n SOTE-rakenneuudistusta tukevalla valtionavustuksella.

Lue lisää STM:n hankeoppaasta:
Valtionavustus sote-rakenneuudistusta tukevaan alueelliseen valmisteluun

3.    Sote-palvelujen järjestäjän tehtävät ja tietotarpeet

Sote-järjestämisen tehtävät on koottu edellisen hallituskauden aikana valmistuneeseen järjestäjän käsikirjaan. Järjestämistehtävät muodostavat perustan tietotarpeille. Näitä järjestäjän tehtäviä ovat mm.

• Alueen väestön hyvinvoinnin ja terveyden sekä niihin yhteydessä olevien tekijöiden seuranta väestöryhmittäin
• Asukkaiden palvelujen tarpeen määrittely
• Palveluverkon suunnittelu
• Yhdenvertaisesta palvelujen saatavuudesta huolehtiminen
• Palvelujen tarpeen, määrän ja laadun määritteleminen
• Palvelujen tuottamistavan määritteleminen ja strateginen hankinta
• Palvelujen tuottamisen ohjauksesta ja valvonnasta vastaaminen (myös omavalvonta)
• Palvelujen yhteensovittamisen kokonaisvastuu ja integraatio
• Toiminnan ja talouden tasapainosta huolehtiminen
• Asukkaiden ja asiakkaiden osallisuuden varmistaminen
• Palvelujen kehittäminen

Tutustu Sote-järjestäjän käsikirjaan (VM.fi) »

Sote-järjestäjän tietotarpeet perustuvat edellä kuvattuihin tehtäviin. Kansallisena yhteistyönä on valmisteltu sote-järjestäjän tietomalli keväällä 2018. Sote-järjestäjän tietomallilla varmistetaan, että sote-palvelujen järjestäjä kykenee suunnittelemaan, johtamaan, seuraamaan, ohjaamaan ja valvomaan koko toimintaa sekä oman toiminnan että ostopalvelujen osalta.

Lue lisää Sote-järjestämisen tietomallin loppuraportoinnista »

4.    Verkosto

SoteDigi toimii koordinaatiotehtävässä kansallisten toimijoiden ja alueiden välillä ja levittää yhteistyössä kehitettyjä ratkaisuja ja olemassa olevia alueellisia parhaita käytäntöjä. Koordinaatiotehtävää toteutetaan tietojohtamisen kehittämisen verkoston avulla. Verkosto koostuu kaikkien alueiden edustajista sekä kulloistenkin teemojen mukaisesti kutsuttuina kansallisista toimijoista. Verkoston avulla alueet käyvät vuoropuhelua yhteisen näyn löytämiseksi ja yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. SoteDigin roolina on tuoda alueellista näkökulmaa kansalliseen tietojohtamisen kehitystyön valmisteluun ja vastavuoroisesti kansallisesta kehitystyöstä alueille.

Jokaiselta alueelta verkostoon osallistuu varsinainen jäsen ja varahenkilö. Verkostossa on sekä toiminnan johtamista että tietohallintoa/IT:tä edustavia henkilöitä. Tavoitteena on, että kunkin alueen koordinaatiovastuuhenkilö koordinoi myös Valtava-hankkeessa tarvittavaa työpanosta, jotta alueella säilyy hallinta työpanosten käytöstä ja tiedonkulusta.

5.    Alueiden tietojohtamisen kyvykkyys ja kehittämissuunnitelma

Virta-hankkeen tuotosten tehokas hyödyntäminen alueilla edellyttää tietojohtamisen kyvykkyyksien kehittämistä organisaatioissa. Toiminnallinen muutos alueilla tulee olemaan keskeinen osa toteutusprojekteja. Tuotoksista ei saada todellisia hyötyjä, jos toiminta ei muutu niiden myötä. Tietojohtamisen kyvykkyyksien vahvistamiseksi on luotava käsitys nykytilasta ja asetettava tavoitteet jatkokehittämiselle. Tietojohtamisen nykytilaa voidaan selvittää esim. tietojohtamisen arviointimallilla, joka kattaa tietojohtamisen eri osa-alueet. Arviointimallin mukaiset tulokset luovat arvokasta tietoa tietojohtamisen nykytilasta ja kehittämistarpeista osa-alueittain. Tietojohtamisen arviointimalli palvelee tietojohtamisen kehittämissuunnitelman valmistelua.

Lue lisää:
Tietojohtaminen ja sen kehittäminen: tietojohtamisen arviointimalli ja suosituksia maakuntavalmistelun pohjalta

6.    Alueiden kanssa tehtävä yhteistyö

Alueiden kanssa tehtävä yhteistyö tapahtuu verkostojen avulla ja osallistumalla alueiden tietojohtamisen toteutusprojekteihin. Tavoitteena on, että toteutukset alueilla noudattavat kansallisesti määriteltyjä ja sovittuja periaatteita ja saatavat lopputulokset ovat keskenään vertailukelpoisia.

Määrittely-yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella (THL) on keskeinen rooli ja kansallista yhteistyötä toteutetaan osana Toivo-ohjelmaa. Alueiden kanssa tehtävää yhteistyötä ohjaavat muun muassa seuraavat kansallisesti yhteisesti sovitut ja sovittavat mallit ja toimintatavat:

• Kansallinen sote-kokonaisarkkitehtuuri
• Järjestämisen tietomalli
• Sote-tietopaketit
• Kustannuslaskennan periaatteet
• KUVA-mittarit
• Käsitemallityö
• Raportoinnin käyttötapaukset 

Lisäksi tarjoamme alueille koulutusta ja konsultointia järjestämistehtävään ja tietojohtamiseen liittyen.

Yhteystiedot

SoteDigi Oy
Elina Välikangas, kehityspäällikkö
050 517 4417
elina.valikangas@sotedigi.fi

Sisältö