Informationsledning

I projektet för informationsledning genomförs informationsinnehåll enligt en datamodell för social- och hälsovården för den offentliga tjänstetillhandahållarens behov.

Vad innebär informationsledning?

Informationsledning innebär att skapa förutsättningar för beslutsfattande utifrån information. Ledning genom information innebär beslutsfattande utifrån analyserad, aktuell och tillgänglig information.

Ett hinder för ledning genom information är splittrade informationssystem, eftersom det finns tusentals olika informationssystem inom social- och hälsovården i Finland. Informationen överförs inte från ett system till ett annat och i de olika faserna av beslutsfattandet används olika uppgifter från olika system.

För att ledning genom information ska vara möjlig krävs
– utveckling av informationshanteringen (tillgänglighet, sökbarhet, användbarhet, kvalitet)
– utveckling av informationsflödesstyrningen
– nya informationsstrukturer och -modeller, där bland annat social- och hälsovårdstjänsternas kostnadsuppgifter kan utnyttjas bättre.

Målet är att alla berörda aktörer, såsom
– offentliga tjänstetillhandahållare (till exempel kommuner och samkommuner)
– tjänsteproducenter
– nationella aktörer (till exempel THL) och
– staten i sin ledningsroll

kan använda samma aktuella information.

Målet med projektet för informationsledning

I SoteDigis projekt för informationsledning genomförs en gemensam lösningshelhet för de offentliga tillhandahållarna av social- och hälsovårdstjänster, som stöder deras beslutsfattande i tillhandahållandet av social- och hälsovårdstjänster.

Målet med social- och hälsovårdsreformen är att få kontroll över social- och hälsovårdens ökade kostnader och garantera jämlika tjänster för alla invånare i Finland. Lösningarna för informationsledning stöder särskilt de offentliga tjänstetillhandahållarna för att uppnå målet.

Resultat från projektet för informationsledning

Projektet resulterar i
– en informationsmodell för tillhandahållandet av social- och hälsovårdstjänster
– nödvändiga systemintegrationer
– datalagringslösningar
– nödvändiga analys- och rapporteringsverktyg
– gemensamma rapporter och vyer för behoven inom ledning genom information.

Fördelar

En gemensam modell för informationsledning
– sparar utvecklingskostnader
– möjliggör en övergripande utveckling av informationsledningen
– ökar informationens tillgänglighet och användbarhet

Projektets faser

FÄRDIGT 2018:
Förarbete inför informationsmodellen för tillhandahållandet
Projektplan
Landskapsbaserad utredning och behovskartläggning av nuläget

PÅGÅR 2019:
Testning av lagen om sekundär användning