Digitala tjänster för invånare

De digitala tjänsterna för invånare skapas för alla som bor i Finland för att underlätta ärendehanteringen inom social- och hälsovården.

De digitala tjänsterna för invånare möjliggör en självständig ärendehantering på nätet och i mobiltelefonen. Helheten omfattar även vägledning och rådgivning per telefon. De digitala tjänsterna utgår från klientens behov, är användarvänliga och kan användas dygnet hemma i soffan.

Med de digitala tjänsterna kan invånaren själv bedöma sin hälsa och sitt hjälpbehov, delta i sin vård och upprätthålla sitt välbefinnande.

Målet med projektet Digitala tjänster för invånare

Målet är att genomföra elektroniska social- och hälsovårdstjänster för alla invånare i Finland på så sätt att invånaren får vård och tjänster i rätt tid. Samtidigt minskar besöken på hälsocentralerna, då klienten först kan göra en självbedömning hemma utifrån sitt hälsotillstånd.

De gemensamma digitala tjänsterna stöder medborgarna även i lokaliseringen av och tillgången till tjänsterna oavsett social- och hälsovårdens administrativa uppbyggnad.

Resultat från projektet Digitala tjänster för invånare

Projektet Digitala tjänster för invånare producerar verktyg med vilka invånaren själv kan bedöma sin hälsa och sitt hjälpbehov, delta i sin vård och upprätthålla sitt välbefinnande.

Projektet resulterar i elektroniska tjänster som möjliggör enhetliga social- och hälsovårdstjänster och elektroniska servicevägar i hela landet oberoende av organisation.

Nyttan av projektet Digitala tjänster för invånare

Projektets utgångspunkt är behovet av nya digitala lösningar inom social- och hälsovården, som ger ökad kostnadseffektivitet och säkerställer en integration av information och informationssystem. Samtidigt kan man underlätta invånarens liv och minska belastningen på hälsocentralerna.

Tillgängliga tjänster

Omaolo.fi är en service- och ärendekanal för social-, hälso- och munhälsovården, som stöder egen- och självvården samt vägleder vid behov till lämplig hjälp och stöd.

I Omaolo finns hälsovårdens symtombedömningar och socialvårdens servicebedömningar.

Med hälsovårdens symtombedömningar kan du bedöma enskilda symtom eller ett hälsoproblem. Utifrån dina resultat får du rekommenderade åtgärder och vårdanvisningar.

Med socialvårdens servicebedömning kan du bedöma hurdant stöd eller hurdana tjänster som finns för din eller en närståendes livssituation.

Bekanta dig närmare med Omaolo och de olika faserna av dess införande i handboken som distribueras av Omaolo.

Jourhjälpen 116117 är en telefontjänst varifrån man får vägledning och rådgivning vid brådskande hälsofrågor. Jourhjälpen har grundats för att avlasta nödnumret 112. Jourhjälpen är avsedd för situationer som inte är livshotande.

Jourhjälpen är för närvarande i införandefasen. Avsikten är att den ska utvidgas till hela fastlandet under 2019.