Päivystysapu 116117

Päivystysapu 116117 on sosiaali- ja terveydenhuollon päivystystoimintojen neuvonta- ja ohjauspalvelu, minkä toiminta käynnistettiin syyskuussa 2017 STM:n kehityshankkeena. Syksyn 2019 aikana hankkeen vetovastuu tulee siirtymään SoteDigi Oy:lle, STM:n jatkaessa edelleen ohjaavassa roolissa. Puhelinumero 116117:n omistus siirrettiin  SoteDigille kesän 2019 aikana.

Päivystysapu 116117 toimii tällä hetkellä seitsemällä alueella ja sen piiriissä on 48,5% Suomen asukkaista. Syksyn 2019 aikana toiminta käynnistyy uusien sairaanhoitopiirien alueilla ja lähes kaikilla sairaanhoitopiireillä on aikomus ottaa palvelu käyttöön viimeistään 2020 aikana.

PALVELUN TARKOITUS

Palvelu on tarkoitettu kiireellisiin, ei-hätätilanteisiin erityisesti päivystysaikana. Hätätapauksissa soitetaan aina 112.

Päivystysavusta voi kysyä neuvoja äkillisiin sosiaali- ja terveysongelmiin. Terveydenhuollon ammattilainen tekee arvion hoidontarpeesta ja ohjaa soittajan oikeaan, juuri hänen tilanteeseensa sopivan palvelun pariin tai antaa ohjeita itsehoitoon. Päivystysapu palvelee myös lasten asioissa. Puhelu Päivystysapu 116117-palveluun on soittajalle maksuton.

PALVELUA KEHITETÄÄN VERKOSTOMAISENA YHTEISTYÖNÄ

Päivystysapu 116117:n kehitys on tapahtunut alusta asti verkostomaisena yhteistyönä valtionhallinnon ja alueellisten toimijoiden kesken. Myös SoteDigin tavoitteena on kehittää palvelua kansallisesti yhtenäiseen suuntaan; tiiviissä yhteistyössä kansallisten ja alueellisten toimijoiden kanssa.

Alueiden ja hätäkeskuksen edustajista on koottu kehitysryhmä, jonka tehtävänä on miettiä mm. palvelun vaikuttavuuden mittaamista, laatua, viestintää ja olla tukemassa alueiden yhteistyötä. Tiivistä yhteistyötä tehdään eri kansallisten toimijoiden kesken, kuten STM, THL, VRK ja Kela sekä myös hätäkeskuksen kanssa.

Hätäkeskukset tuottavat valtakunnallista palvelua, joten eri Päivystysapu-palveluiden kanssa ei sovita toisistaan poikkeavia tapoja yhteistyölle. Kansallisen tason valmistelussa pyritään yhteen yhtenäiseen ratkaisuun.

SISÄLTÖKOKONAISUUDET

Päivystysapu 116117 puheluiden alueellisesta ohjautumisesta soittajan sijainnin mukaisesti on tehty sopimukset neljän operaattorin kanssa. Puheluiden alueellinen ohjautuminen toteutuu nyt lähes täysimääräisesti.

SoteDigin muodostamaan Päivystysapu 116117 puheluiden yhdysliikenteen hankintarenkaaseen on liittynyt 18 sairaanhoitopiiriä. Kevään 2019 aikana tehdyn kilpailutuksen tuloksena syntyi puitesopimus, joka allekirjoitettiin elokuussa. Sairaanhoitopiirit tekevät puitesopimuksen mukaisen palvelusopimuksen valitun yhdysliikenneoperaattorin kanssa halutessaan ottaa kilpailutetun yhdysliikenteen käyttöön. Kilpailutuksen myötä sairaanhoitopiirien maksamiin puhelujen hintoihin saatiin huomattava alennus.

SoteDigin yhtenä tehtävänä on kehittää Päivystysavun digitaalista palvelukanavaa. Visiotyö on valmis ja sen mukaisesti digitaalinen kanava tullaan toteuttamaan Omaolo-palveluun. Kehitteillä olevat digipalvelut auttavat asukkaita arvioimaan omien ongelmien kiireellisyyttä ja vakavuutta sekä aloittamaan tarvittaessa hoidon omatoimisesti.

Puhelinpalvelu integroituu digitaalisiin palveluihin muodostaen yhden, asukkaiden selkeästi tunnistaman palvelukanavan. Digipalvelu tulee olemaan lääkinnällinen laite, joka tuo lisävaatimuksia palvelun kehittämiseen.

SOTEDIGI TUKEE PALVELUN HYÖTYTAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISESSA

SoteDigi tukee sairaanhoitopiirejä ja sote-kuntayhtymiä Päivystysapu 116117 puhelin- ja digipalvelun käyttöönotossa, kehittämisessä, ylläpidossa ja toiminnan muutoksessa niin, että palveluilla voidaan saavuttaa sille asetetut hyötytavoitteet:

  • käyttöönottoon ja toiminnalliseen prosessiin tuotetaan mallit, jotka suunnitellaan huomioiden alueiden rakenteelliset ja väestöpohjalliset erot
  • laaditaan yhteiset ohjeet toimintaan huomioiden lainsäädännön vaatimukset ja rajoitteet.
  • järjestetään säännöllisiä webinaareja, joissa opastetaan käyttöönottoon liittyvistä asioista ja keskustellaan mm. vaikuttavuuden ja laadun mittaamisesta sekä viestinnästä
  • käyttöönottojen tueksi Päivystysapu 116117 Käsikirja

STM ja SoteDigi yhdessä edistävät kansallisten kiireellisen hoidon perusteiden valmistumista siten, että STM vastaa kiireellisen hoidon perusteiden laatimisesta ja ylläpidosta ja SoteDigi tukee kiireellisen hoidon perusteiden jalkauttamista digitaalisessa kanavassa ammattilaisten käyttöön.

Lisätietoja:

Leena Koivumäki
hankepäällikkö, Päivystysapu 116117 -palvelu
050 365 5499