Tietojohtaminen ja tiedonhallinta

Tuotamme tietosisältöjä julkisten palvelujen järjestäjien tarpeisiin.

Tietojohtaminen on edellytysten luomista tietoon perustuvalle päätöksenteolle. Tiedolla johtaminen on päätöksentekoa analysoidun, ajantasaisen ja käytettävissä olevan tiedon perusteella. Päämääränä on, että kaikki sidosryhmät, kuten julkiset palvelujen järjestäjät, palvelujen tuottajat, kansalliset toimijat ja valtio ohjausroolissaan voivat käyttää samoja, ajantasaisia tietoja.

Edistämme kansallista tietojohtamisen ja tiedonhallinnan kyvykkyyttä tarjoamalla alusta- ja sisältöratkaisuja toimialariippumattomasti. Mahdollistamme sote- ja pelastustoimen johtamista ajantasaisella ja luotettavalla tiedolla sekä edistämme tiedolla johtamisen kyvykkyyttä. Lisäksi tuemme ministeriöitä ja muita kansallisia toimijoita sovituissa hankkeissa ja tehtävissä.

Tavoitteena kansallisesti vertailukelpoinen tieto

Edistämme tietojohtamista ja tiedonhallintaa siten, että kansallisesti vertailukelpoisen tiedon tuottaminen on mahdollista. Tietojohtamisen on perustuttava kansallisesti sovittuihin käsite- ja sisältömääräyksiin ja näistä johdettuihin yhtenäisiin tietomalleihin, jotta sama tietopohja voi palvella eri tasoilla palvelujen tuottamisesta valtio-ohjaukseen saakka. Yhtenäiset tietomallit ja määrittelyt edellyttävät tiivistä yhteistyötä niin alueiden kesken kuin alueiden ja kansallisten toimijoiden välillä. Yhteistyötä tehdään verkostojen avulla.

Meneillään sote-tiedolla johtamisessa

Virta-hanke tukee alueita sote-järjestämistehtävässä

Virta-hanke on osa sosiaali- ja terveysministeriön sote-tiedolla johtamisen, ohjauksen ja valvonnan toimeenpano- eli Toivo-ohjelmaa. Virta-hankkeessa mahdollistetaan alueiden johtaminen luotettavalla ja ajantasaisella tiedolla. Hankkeessa toteutetaan sote-järjestäjän tietojohtamista tukevia organisaatioriippumattomia ja kansallisesti yhteneväisä tietosisältöjä sekä tuetaan alueiden omaa palvelutuotannon johtamista.

Tutustu Virta-hankkeeseen täällä.

Lisätietoja
Hankejohtaja Jaakko Pentti, 040 511 6953

SoteDigin hankkeet

Olemme saaneet uuden toimiohjeen 26.4.2019. Toimiohjeessa määritellään yhtiöllemme suuntaviivat, kunnes Suomen uusi hallitus linjaa tehtävästämme. Tällä hetkellä käytössä olevien palvelujen häiriötön jatkuvuus on siirtymäkauden toimintamallin keskeisin tavoite.