Tietojohtaminen

Tietojohtamisen hankkeessa tuotetaan tietosisältöjä julkisen sote-palvelujen järjestäjän tarpeisiin.

Mitä tietojohtaminen on?

Tietojohtaminen on edellytysten luomista tietoon perustuvalle päätöksenteolle. Tiedolla johtaminen on päätöksentekoa analysoidun, ajantasaisen ja käytettävissä olevan tiedon perusteella. Päämääränä on, että kaikki sidosryhmät, kuten julkiset palvelujen järjestäjät, palvelujen tuottajat, kansalliset toimijat ja valtio ohjausroolissaan voivat käyttää samoja, ajantasaisia tietoja.

Virta-hanke tukee alueita sote-järjestämistehtävässä

Virta-hankkeessa mahdollistetaan alueiden johtaminen luotettavalla ja ajantasaisella tiedolla. Hankkeessa toteutetaan sote-järjestäjän tietojohtamista tukevia organisaatioriippumattomia ja kansallisesti yhteneväisä tietosisältöjä sekä tuetaan alueiden omaa palvelutuotannon johtamista. Hanke koostuu alueiden ja SoteDigin tiiviissä yhteistyössä toteutettavista osaprojekteista, joissa syntyy:

• Käsite- ja tietomalleja
• Tietovarastoratkaisu
• Visualisaatioita ja analytiikkaa tiedolla johtamisen tarpeisiin

Miten projektit etenevät?

Tavoitteiden asettaminen

Virta-hankkeen projekteissa asiakasorganisaatioilla on keskeinen rooli tavoitteiden asettamisessa ja määrittelytyössä. Liikkeelle lähdetään selvittämällä, mihin strategisiin tavoitteisiin asiakasorganisaatio kaipaa vastauksia tai mikä ongelma pyritään ratkaisemaan. Tavoitemäärittely kuvataan selkokielisesti ja käsitemallien laatiminen käynnistetään tavoitteiden pohjalta.

Toteutetaan sote-järjestämistehtävän kannalta keskeiset raportoinnit ja visualisoinnit

Virta-hankkeen projekteissa toteutetaan järjestämistehtävän kannalta keskeisimmät raportit ja visualisoinnit. Projekteissa hyödynnetään alueilla jo olemassa olevia rajapintoja ja tehdään myös uusia integraatioita. Tarjoamme käyttöönoton tukea organisaatioille koko projektin ajan.

Projektiessa syntyvät raportoinnin ja visualisoinnit johdetaan tietomallista, joka pohjautuu maakuntien yhteistyönä luotuun sote-järjestäjän tietomalliin. Ylläpidämme ja kehitämme mallia yhteistyössä alueiden sekä kansallisten toimijoiden kanssa.

Projektin tuotokset jäävät asiakkaan käyttöön

Projektin jälkeen asiakkaalle jää kyvykkyys laajentaa tai ottaa käyttöön tietosisältöjä, tuottaa paikallisia raportteja sekä hyödyntää projektin tuotoksia päätöksenteossa. Palvelujen laadukkuus ja toimivuus varmistetaan kehitysvaiheen aikana toteutettavilla systemaattisilla katselmoinneilla sekä monipuolisella testauksella.

Parhaat käytänteet jaetaan tietojohtamisen verkostossa

Kansallisen käytettävyyden varmistamiseksi jokaiseen projektiin kiinnitetään useampi organisaatio tuomaan asiantuntijuutta sekä arvioimaan ja kommentoimaan tietosisältöjä ja toteutusta. Levitämme yhteistyössä kehitettyjä ratkaisuja ja olemassa olevia alueellisia parhaita käytäntöjä tietojohtamisen verkostolla, joka koostuu kaikkien alueiden edustajista sekä tarvittaessa kutsuttuina kansallisten toimijoiden edustajista.

Toimimme koordinaatiotehtävissä kansallisten toimijoiden kanssa ja alueiden välillä. Tuomme alueellista näkökulmaa kansalliseen keskusteluun tietojohtamisen kehitystyössä.

Esimerkkejä Toivo-hankkeen toteutuksista alueilla:  
Toisiokäytön lain testaus – Kainuun pilotti

Lisätietoja
Hankejohtaja Jaakko Pentti, 040 511 6953

SoteDigin hankkeet

Olemme saaneet uuden toimiohjeen 26.4.2019. Toimiohjeessa määritellään yhtiöllemme suuntaviivat, kunnes Suomen uusi hallitus linjaa tehtävästämme. Tällä hetkellä käytössä olevien palvelujen häiriötön jatkuvuus on siirtymäkauden toimintamallin keskeisin tavoite.