Integraatiot ja yhteentoimivuus

Integraatioiden tavoitteena on, että sosiaali- ja terveydenhuollon tiedot liikkuvat turvallisesti ja oikeasisältöisesti järjestelmästä toiseen.

SoteDigissä integraatiolla tarkoitetaan sosiaali- ja terveydenhuollon tietojen parempaa käyttöä, tietojen oikeaa saatavuutta ja tietojen yhteentoimivuutta.

Integraatiohankkeen tavoite

Tavoitteena on, että sosiaali- ja terveydenhuollon tietoja pystytään käyttämään nykyistä laajemmin ja kerran syötetty tieto on käytettävissä aina tarpeen mukaan.

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietoja syntyy muun muassa hoito- ja vastaanottotilanteissa. Asukas voi tallentaa myös itse keräämäänsä tietoa, ja se on myöhemmin hyödynnettävissä hänen omassa hoito- tai palvelusuunnitelmassaan, mikäli hän on itse antanut siihen luvan.

Kaikessa sosiaali- ja terveystietojen käsittelyssä huolehditaan siitä, että tietojen luottamuksellisuus säilyy.

Hankkeessa syntyvät tuotokset

Hankkeessa edistetään sote-tietojen välittämiseen liittyviä teknisiä ratkaisuja, tietojen parempaa yhteentoimivuutta ja kehitetään integraatiokyvykkyyttä.

Hankkeen hyödyt

Hanke parantaa olemassa olevan sote-tiedon käytettävyyttä ja pienentää sote-järjestelmäkustannuksia.

Varsinkin paljon sosiaali- ja terveyspalveluita tarvitsevien asukkaiden tilanne paranee. Heitä voidaan palvella oikea-aikaisemmin ja paremmin tarvetta vastaavalla tavalla. Näin apu tulee ajoissa ennen isompien ongelmien syntymistä.

Integraatioiden avulla sote-palvelut tasa-arvoistuvat, ja samalla yhteiskunnan kustannukset pysyvät kurissa, koska palveluiden tuottaminen tehostuu.

Hankkeen vaiheet

Käynnissä on vanhojen asiakas- ja potilastietojen arkistoinnin tuki.

Parhaillaan kartoitetaan nykytilaa. Sen jälkeen rakennetaan yhdessä Kelan kanssa toimintamalli, joka pilotoidaan myöhemmin valittavan alueen kanssa.

Lisätietoja
Hankepäällikkö Jenny Vuollet, 050 414 7545

 

SoteDigin hankkeet

Olemme saaneet uuden toimiohjeen 26.4.2019. Toimiohjeessa määritellään yhtiöllemme suuntaviivat, kunnes Suomen uusi hallitus linjaa tehtävästämme. Tällä hetkellä käytössä olevien palvelujen häiriötön jatkuvuus on siirtymäkauden toimintamallin keskeisin tavoite.